Archiwum

Poprzedni Regulamin Koła Naukowego Fizyków
(projekt uchwalony dn. 29.11.2002 r.)
 1. Koło Naukowe Fizyków, zwane dalej Kołem, stowarzysza studentów i inne osoby zainteresowane fizyką.
 2. Koło działa przy Politechnice Warszawskiej, zwanej dalej w skrócie PW.
 3. Siedzibą koła jest Wydział Fizyki PW.
 4. Koło korzysta z osobowości prawnej PW.
 5. Celem Koła jest popularyzacja fizyki i pomoc w rozwijaniu zainteresowań w tej dziedzinie.
 6. Powyższe cele Koło realizuje poprzez:
  1. Referaty wygłaszane przez członków Koła lub zaproszonych gości
  2. Zwiedzanie laboratoriów naukowych na PW i w innych ośrodkach akademickich i naukowych
  3. Uczestniczenie w pracach badawczych prowadzonych na PW
  4. Obozy naukowe i seminaria wyjazdowe
 7. Członkiem Koła może być każdy student PW.
 8. Członkiem honorowym Koła może być osoba zasłużona dla Koła.
 9. Członkostwo i członkostwo honorowe nabywa się na mocy decyzji Zarządu Koła.
 10. Członek Koła ma prawo do:
  1. Czynnego uczestnictwa w działalności Koła.
  2. Korzystania z pomocy Koła
  3. Uczestnictwa w Walnym Zebraniu oraz posiada czynne i bierne prawo wyborcze.
 11. Członek Koła ma obowiązek przestrzegać postanowień regulaminu Koła oraz uchwał i decyzji jego organów.
 12. Osoby uczestniczące w działalności Koła, nie będące jego członkami nazywane są sympatykami Koła.
 13. Sympatycy Koła mają prawo do biernego uczestnictwa w Walnym Zebraniu.
 14. Organami Koła są:
  1. Zarząd Koła
  2. Walne Zebranie
  3. Opiekun Koła
 15. Zarząd Koła jest wybierany przez Walne Zebranie. Kadencja Zarządu Koła trwa jeden rok akademicki.
 16. Do kompetencji Zarządu Koła należy:
  1. Reprezentowanie Koła wobec władz PW i instytucji zewnętrznych
  2. Organizowanie i kierowanie pracą Koła
  3. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania
 17. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. Określanie kierunków pracy Koła
  2. Wybór i odwoływanie Zarządu Koła.
  3. Podejmowanie decyzji na drodze uchwał.
 18. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Koła przynajmniej raz w roku akademickim. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zwołać również Opiekun Koła.
 19. Do kompetencji Opiekuna Koła należy:
  1. Merytoryczna pomoc w realizacji projektów Koła.
  2. Reprezentowanie Koła wobec władz PW i instytucji zewnętrznych
  3. Zatwierdzenie wydatków przeznaczonych na realizacje celów Koła
 20. Uchwały Walnego Zebrania zapadają większością głosów w obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania. Członkowie honorowi mają wyłącznie głos doradczy.
 21. Zarząd Koła podejmuje decyzje większością głosów.
 22. Uchwały i decyzje Zarządu Koła mogą być uchylone przez organy Koła i władze PW.
 23. Praca członków i sympatyków Koła ma charakter społeczny.
 24. W realizacji swoich celów Koło korzysta ze środków finansowych:
  1. Wyodrębnionych przez PW z jej budżetu
  2. Adresowanych na Koło, a przekazywanych przez donatorów na konto PW
  3. Wypracowanych przez członków Koła i przekazywanych na konto PW na podstawie umów zawieranych przez PW z innymi podmiotami.
 25. Rozwiązanie Koła następuje w wyniku:
  1. Uchwały Walnego Zebrania
  2. Decyzji Rektora podjętej na wniosek Opiekuna Koła, gdy działalność Koła przynosi szkodę PW
  3. Wykreślenia z Rejestru, gdy Zarząd Koła nie dopełnia obowiązków związanych z Rejestrem Kół Naukowych
 26. Zmiany w regulaminie uchwala Walne Zebranie po zasięgnięciu opinii Opiekuna Koła. Zmiany muszą być zatwierdzone przez Rektora PW.

Regulamin KNF
Regulamin KNF (obowiązujący od 01.2011): pobierz PDF